Fraude- en privacybeleid

De Zeeuwse is een schadeverzekeringsmaatschappij die haar producten en diensten via haar assurantieadviseurs aanbiedt. Bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten ontvangt de maatschappij via haar assurantieadviseurs, deze website of direct van u uw persoonsgegevens. De bescherming van uw persoonsgegevens en de zorgvuldige behandeling daarvan is voor de maatschappij zeer belangrijk. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw gegevens door de maatschappij zorgvuldig worden behandeld, beveiligd en verwerkt.

Ons privacybeleid
Als wij persoonsgegevens van u verwerken, zal dat gebeuren in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens en met de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen'. In deze gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Meer informatie over deze gedragscode vindt u in een speciale consumentenfolder. Deze is te downloaden via www.verzekeraars.nl > publicaties > downloads > gedragscodes. Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het gebruik van deze website
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen. De medewerkers die van deze gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden (cookies) naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via internet. Door middel van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Doel van de gegevensverwerking
De maatschappij verwerkt uw persoonsgegevens om diverse redenen. Bijvoorbeeld in verband met een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst die u via onze assurantieadviseurs van ons afneemt, om u adequaat van informatie te kunnen voorzien en ter voorkoming en bestrijding van fraude. Ook verwerken we gegevens om te voldoen aan wettelijke bepalingen en regelingen van de toezichthoudende instanties, voor statistische analyses en voor het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand en het tot stand doen brengen van een relatie tussen u en onze assurantieadviseurs. Vanzelfsprekend verwerken we alleen die gegevens die daarvoor nodig zijn.

Bijzondere persoonsgegevens
Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw medische gegevens. Medische gegevens worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en zij deze gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim. De Zeeuwse behoudt zich het recht voor om - indien dat noodzakelijk is - uw medische gegevens (ook) aan de medisch adviseur van een herverzekeringsmaatschappij te verstrekken.

Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden. In beginsel zullen wij alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens van de afgelopen acht jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financieel product.

Soms hebben de maatschappijen vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld bij De Zeeuwse om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van een levensverzekering of een ziektekostenverzekering. Als deze maatschappij daarnaast gegevens van uw arts nodig heeft, zullen wij eerst uw toestemming vragen. Daarbij zullen wij aangeven waarom wij de betreffende informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Verstrekking van gegevens aan derden
De maatschappij kan door de overheid of door de toezichthoudende instanties in het kader van een ingesteld onderzoek worden verzocht (persoons)gegevens te verstrekken. De maatschappij behoudt zich het recht voor verwerkte (persoons)gegevens op een dergelijk verzoek te verstrekken.

Wijzigingen
De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving. Wij adviseren u daarom regelmatig deze tekst te raadplegen. Op onze dienstverlening is steeds de meest recente tekst van de privacyverklaring van toepassing.

Uw rechten
Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, of heeft u vragen over de wijze waarop De Zeeuwse met uw gegevens omgaat, dan kunt u schrijven naar de compliance officer van De Zeeuwse, Postbus 50, 4330 AB Middelburg.

Datum plaatsing: 30 juni 2011

Schade melden?

U kunt ons 7 dagen per week en 24 uur per dag telefonisch schade melden.

  • Tijdens kantooruren: (0113) 275 822
  • Buiten kantooruren: (0118) 683 308

Klik hier voor schadeaangifteformulieren.